Plan połączenia spółki

Zarządy spółek:

  1. „BJ”  spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy al. Niepodległości 18, 02-653 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000192086, sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 5213131154, REGON: 017185160, o kapitale zakładowym w wysokości 5 954 500,00 zł (słownie: pięć milionów dziewięćset pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset złotych), który dzieli się na 11909 udziałów o wartości nominalnej 500 złotych każdy (Spółka Przejmująca),

  2. BTC spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy al. Niepodległości 18, 02-653 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000269207, sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 5272525564, REGON: 140762431, o kapitale zakładowym w wysokości 135 607 000,00 zł (słownie: sto trzydzieści pięć milionów sześćset siedem tysięcy złotych) (Spółka Przejmowana)


informują, że w  związku z uzgodnieniem Planu Połączenia powyżej wskazanych spółek, zgodnie z treścią art. 500 § 21 Kodeksu Spółek Handlowych z dnia 15 września 2000 r. (Dz.U.2020.1526 t.j. z dnia 2020.09.04 ze zm.), udostępniają bezpłatnie do publicznej wiadomości na stronach internetowych łączących się spółek.

M ając na uwadze powyższe niniejszym Zarządy łączących się spółek wspólnie udostępniają bezpłatnie do publicznej wiadomości, za pośrednictwem niniejszej strony internetowej, przyjęty Plan Połączenia, wskazanych powyżej spółek, wskazując jednocześnie, iż będzie on dostępny nieprzerwanie do dnia zakończenia Zgromadzenia Wspólników podejmującego uchwałę w sprawie połączenia.

Załączniki:
- plan_połączenia z 31.03.2021